История

Федерацията на университетските синдикати (ФУНИС) е синдикална организация с нестопанска цел, доброволно обединяваща автономни синдикати на университети, синдикални организации на другите учебни заведения над средното образоване и синдикални организации на структури в областта на висшето образование.

Федерацията на университетските синдикати е вписана в регистъра за юридически лица с нестопанска цел на СГС под № 1095, том 17, стр.72, по ф.д. 11729/1993 г. Уставът на федерацията е приет на Учредителния конгрес на Федерацията на Университетските синдикати на 16 май 1992 година в зала „Максима“ на Университета за национално и световно стопанство – гр.София и е допълнен и изменен от втория конгрес, проведен на 14 юни 1994 година в гр.Велико Търново, от четвъртия редовен конгрес, проведен на 24 април 1999 година в София, от петия редовен конгрес, проведен на 1.03.2002 година в София и от Шестия редовен конгрес, проведен на 2.04.2005 година в Пловдив.

Федерацията на университетските синдикати, е сдружение с нестопанска цел по смисъла на чл.17 и чл.18 от ЗЮЛНЦ /ДВ бр.81/2000 и допълнен/.

ФУНИС е юридическо лице отделно от неговите членове и отговаря за задълженията си със своето имущество.

Федерацията на университетските синдикати е независима от политически партии и организации, от органи на държавната власт и от организации на работодатели и се ръководи единствено от волята на своите членове, от конституцията на Република България, законите на страната и своя Устав.

Седалището на ФУНИС е в гр.София, община „Студентски град“ бл.10.

Съюзът притежава собствен знак и печат.

Висш ръководен орган на Федерацията е Федералният конгрес, който се провежда на четири години. Между два конгреса дейността на Федерацията се ръководи от Управителен съвет. Оперативно-консултативен орган на Управителния съвет е Изпълнителното бюро.